Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามการไฟฟ้ามีนบุรี

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามการไฟฟ้ามีนบุรี
สถานีต่อ 131, 526ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Show Room Toyota
ไปถึง ตรงข้ามการไฟฟ้ามีนบุรี จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามการไฟฟ้ามีนบุรี ไปถึง: