Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามกองทัพภาคที่ 1

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามกองทัพภาคที่ 1
สถานีต่อ 70, 503ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite 1St Army Area
ไปถึง ตรงข้ามกองทัพภาคที่ 1 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามกองทัพภาคที่ 1 ไปถึง: