Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการ
สถานีต่อ 70, 157, 503, 509ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Ministry Of Education
ไปถึง ตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการ ไปถึง: