Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามกรมสรรพากรพื้นที่ 11

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามกรมสรรพากรพื้นที่ 11
สถานีต่อ 58, 113, 143, 168, 514, 519, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Kromsanphakon Phuenthi 11
ไปถึง ตรงข้ามกรมสรรพากรพื้นที่ 11 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามกรมสรรพากรพื้นที่ 11 ไปถึง: