Bangkok Bus Icon

ตรงข้าม รร.กรุงเทพการบัญชี

ชื่อของสถานี: ตรงข้าม รร.กรุงเทพการบัญชี
สถานีต่อ 2, 11, 23, 38, 60, 62, 93, 99, 113, 139, 140, 183, 505, 511ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Bangkok Business College
ไปถึง ตรงข้าม รร.กรุงเทพการบัญชี จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้าม รร.กรุงเทพการบัญชี ไปถึง: