Bangkok Bus Icon

ตรงข้าม มทร.พระนครศูนย์เทเวศร์

ชื่อของสถานี: ตรงข้าม มทร.พระนครศูนย์เทเวศร์
สถานีต่อ 3, 9, 30, 32, 33, 43, 64, 65, 110, 516, 524ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Rmutp Thewet
ไปถึง ตรงข้าม มทร.พระนครศูนย์เทเวศร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้าม มทร.พระนครศูนย์เทเวศร์ ไปถึง: