Bangkok Bus Icon

ดิอัพพระราม 3

ชื่อของสถานี: ดิอัพพระราม 3
สถานีต่อ 67, 77, 180ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : The Up Rama 3
ไปถึง ดิอัพพระราม 3 จากสถานที่:

จากสถานที่ ดิอัพพระราม 3 ไปถึง: