Bangkok Bus Icon

ซอยพรรษพฤกษา

ชื่อของสถานี: ซอยพรรษพฤกษา
สถานีต่อ 124, 125, 170, 539ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Borommaratchachonnani Soi 80
ไปถึง ซอยพรรษพฤกษา จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยพรรษพฤกษา ไปถึง: