Bangkok Bus Icon

ซอยบรมราชชนนี 52

ชื่อของสถานี: ซอยบรมราชชนนี 52
สถานีต่อ 28, 35, 66, 123, 124, 125, 127, 146, 149, 170, 177, 183, 507, 511, 516, 539, 542ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Borommaratchachonnani 52
ไปถึง ซอยบรมราชชนนี 52 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยบรมราชชนนี 52 ไปถึง: