Bangkok Bus Icon

จตุจักร 2 มีนบุรี

ชื่อของสถานี: จตุจักร 2 มีนบุรี
สถานีต่อ 26, 27, 58, 96, 113, 131, 151, 168, 197, 501, 502, 514, 519, 525, 526, 26ก, 96ก, 514 (G59E)

ใกล้กับ
ตลาดมีนบุรี: สายสีชมพูชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Jatujak 2 Minburi
ไปถึง จตุจักร 2 มีนบุรี จากสถานที่:

จากสถานที่ จตุจักร 2 มีนบุรี ไปถึง: