Bangkok Bus Icon

คลอง 6(ขาออก)

ชื่อของสถานี: คลอง 6(ขาออก)
สถานีต่อ 543ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Klong 6 (Outbound)
ไปถึง คลอง 6(ขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ คลอง 6(ขาออก) ไปถึง: