Bangkok Bus Icon

กองปราบปราม

ชื่อของสถานี: กองปราบปราม
สถานีต่อ 24, 26, 28, 34, 38, 39, 59, 63, 104, 107, 108, 129, 136, 191, 503, 524, 545ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Crime Suppression Division
ไปถึง กองปราบปราม จากสถานที่:

จากสถานที่ กองปราบปราม ไปถึง: