Bangkok Bus Icon

กองทัพภาคที่ 1

ชื่อของสถานี: กองทัพภาคที่ 1
สถานีต่อ 70, 503ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : 1St Army Area
ไปถึง กองทัพภาคที่ 1 จากสถานที่:

จากสถานที่ กองทัพภาคที่ 1 ไปถึง: