Bangkok Bus Icon

กระทรวงการต่างประเทศ

ชื่อของสถานี: กระทรวงการต่างประเทศ
สถานีต่อ 8, 72, 503, 509ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ministry Of Foreign Affairs
ไปถึง กระทรวงการต่างประเทศ จากสถานที่:

จากสถานที่ กระทรวงการต่างประเทศ ไปถึง: