รายซื่อเส้นทางของรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพ<< กลับไปสู่รถโดยสารประจำทาง, ข้อมูลทั่วไป