From Wutthakat to Witthayu
Bus Only

Start your journey at: Wutthakat

Way to Travel IconTravel to: National Stadium using the line(s): BTS - Silom Line
Way to Travel IconWalk to Bus Stop BTS National Station
Way to Travel IconTravel to: Metro Mall, Pratunam using the line(s): 11 or 113 or 93
Way to Travel IconWalk to Witthayu


Show Itinerary in Thai

เริ่มต้นที่: วุฒากาศ
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : สนามกีฬาแห่งชาติ ใช้สาย: รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม
Way to Travel Iconเดินไป ป้ายรถประจำทาง BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : เมโทรตรงข้ามตู้ทรูแขวงมักกะสัน ใช้สาย: 11 หรือ 113 หรือ 93
Way to Travel Iconเดินไป สะพานวิทยุ