From Rama 9 to Soi Mitmaitri 28
Bus Only

Start your journey at: Rama 9

Way to Travel IconWalk to Bang Koe
Way to Travel IconTravel to: Soi Phocharern using the line(s): 205
Way to Travel IconTravel to: Jatujak 2 Minburi using the line(s): 519
Way to Travel IconTravel to: Soi Mitmaitri 28 using the line(s): 525


Show Itinerary in Thai

เริ่มต้นที่: สะพานพระราม 9
Way to Travel Iconเดินไป บริษัทวาโก้,ธนาคารไทยพาณิชย์
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ซอยโพธิ์เจริญ ใช้สาย: 205
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : จตุจักร 2 มีนบุรี ใช้สาย: 519
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ซอยมิตรไมตรี 28 ใช้สาย: 525