From Prasan Mit to Pratunam Pier
Bus Only

Start your journey at: Prasan Mit

Way to Travel IconTravel to: Pratunam Pier using the line(s): Khlong boat


Show Itinerary in Thai

เริ่มต้นที่: ท่าเรือมศว ประสานมิตร
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ท่าเรือประตูน้ำ ใช้สาย: เรือโดยสารคลองแสนแสบ