From Payab to Menam Ramada Plaza Riverside Hotel
Bus Only

Start your journey at: Payab

Way to Travel IconTravel to: Wat Rajsingkorn Asiatique using the line(s): Chao Phraya Express Boat
Way to Travel IconWalk to Wat Rat Singkhon
Way to Travel IconTravel to: Menam Riverside Plaza (Mamada),Phana Siri using the line(s): 1 or 17 or 504 or 547 or Walk to Menam Riverside Plaza (Mamada),Phana Siri


Show Itinerary in Thai

เริ่มต้นที่: ท่าเรือ: พายัพ
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ท่าเรือ: วัดราชสิงขร เอเชียทีค ใช้สาย: เรือด่วนเจ้าพระยา
Way to Travel Iconเดินไป วัดราชสิงขร
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา,พนาสิริ ใช้สาย: 1 หรือ 17 หรือ 504 หรือ 547 หรือ เดินไป โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา,พนาสิริ